cancel

Platform

Vortx86 SoC

Intel SoC

SX

DX

DX2

DX3

EX

EX2

Atom E8000

Windows 10 IoT

 

 

 

 

 

V

V

Windows 7

 

 

 

V

 

 

V (64bits)

Windows Embedded
Standard 7

 

 

 

V

 

 

V (64bits)

Windows Embedded
Compact 7

 

V

V

V

V

 

 

Windows XP

 

 

V

V

 

 

 

Windows Emdedded
2009

 

V

V

V

 

 

 

Windows CE6.0

V

V

V

V

V

 

 

Windows CE5.0

V

V

 

 

 

 

 

Debian 8.0

 

 

V

V

 

 

V

Debian 7.0

 

 

V

V

 

 

V

Ubuntu 10.04

 

V

V

V

 

 

V

Ubunru 12.04

 

 

V

V

 

 

V

Buildroot

 

 

V

V

V

 

 

YOCTO

 

 

 

 

 

 

V

QNX 6.3.2

 

V

V

V

V

 

 

VxWorks 6.8

 

 

V

V

V